قوانین و مقررات

الزام سامانه دکتر تاپ پهنای باند اینترنت مناسب برای ویزیت بدون اختلال می باشد مسئولیت تامین این اینترنت بر عهده خود بیمار می باشد. سامانه نیاز به اطلاعات خود اظهاری در بخش هایی از بیماران وجود دارد پیش فرض ما این است که این اطلاعات دقیق .می باشد و در صورت مغایرت اطلاعات و ارائه اطلاعات غیر صحیح مسئولیت آن با خود بیمار می باشد تعرفه خدمات سلامت از راه دور در سامانه دکتر تاپ بر اساس هزینه تمام شده خدمت محاسبه می شود این هزینه علاوه بر خدمت پزشکی ، هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری را نیز شامل می شود لذا تعرفه معادل هزینه خدمات حضوری و هزینه سامانه را شامل می شود اما با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات ، هزینه خدمت معادل هزینه خدمت حضوری از بیمار اخذ می شود و رابطه مالی بین ارائه کنندگان و گیرنده خدمت وجود ندارد و هزینه ها در بستر سامانه پرداخت .می شود لذا دکتر تاپ در قبال هر گونه پرداخت خارج از سامانه هیچ مسئولیتی ندارد دوطرفه سلامت از راه دور در سامانه دکتر تاپ احراز هویت الکترونیکی با هدف حفظ امنیت و محرمانگی در تعاملات و بی پزشمار بااستفاده از امضای دیجیتال انجام می گیرد تا اطمینان حاصل شود افراد واقعی در دو طرف جریان خدمت حضور دارند لذا از نظر امنیت و حریم خصوصی ، سامانه در قبال تهدیدات از جانب کاربر یا بیمار مسئولیتی ندارد در فرم رضایت آگاهانه در خصوص سلامت از راه دور ، تفاوت های آن با خدمت حضوری ، مزایا و خطرات احتمالی آن ، اقدامات امنیتی و راه کارهای جایگزین توضیح داده شده است و بیمار فرم رضایت آگاهانه را با امضای دیجیتال یا با ضبط صدا ذخیره و در سیستم ارسال می کند و سامانه رضایت آگاهانه فرد را به عنوان سندی از آگاهی فرد از الزامات آن در نظر می گیرد داده های پرونده بیمار شامل صوت ، متن ، تصویر و ویدئو در بستر پلتفرم دکتر تاپ در بخش پرونده امن اختصاصی برای بیماران در سرور های مورد اعتماد نگهداری می شود و دسترسی به اطلاعات بیماران مستلزم داشتن دسترسی در سیستم کنترل دسترسی مبتنی بر نقش سامانه می باشد و بااستفاده از سیستم احراز هویت یا شناسه کاربری و ثبت نام قبلی در سامانه انجام می گیرد و مسئولیت نگهداری شناسه کار بری با خود بیمار می باشد . سامانه دکتر تاپ با روش احراز هویت مبتنی بر بیمار در احراز هویت در روند تایید هویت دانسته ها ( استفاده از نام کاربری و گذرواژه(انجام می شود و مسئولیت نگهداری از نام کاربری و گذرواژه با خود بیمار می باشد . بخش خاص از پلتفرم دکتر تاپ را زمانی که خدمت گیرنده بیمار برای دسترسی به یکسری منابع خاص نیاز به ورود به ی دارد، علاوه بر نیازبه تایید هویت، نیاز به مجوز د سترسی هم دارد. دو فرآیند احراز هویت و مجوز دسترسی به یکدیگر شودکه فرد به چه منابعی و با چه میزانی مجوز شد، باید مشخص مرتبطه ستند. زمانی که مرحله احراز هویت انجام دسترسی دارد مجوز های دسترسی با توجه به مقررات حاکم بر محرمانگی اطلاعات بیمار انجام می گیرد و کار بر موظف به پذیرش آن می باشد